หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี และชานันท์ ยอดหงษ์ เสนอเรื่องสิทธิในสิ่งแวดล้อม ซึ่งในต่างประเทศถูกรับรองหลัง “ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา” เมื่อปี 2535 และเริ่มปรากฏในรัฐธรรมนูญไทย ตั้งแต่ฉบับ 2540 และ 2550 อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้รับรองสิทธิชุมชนเท่ากับรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ และเพิ่มบทบาทของรัฐมากขึ้นอีก ซึ่งจะยิ่งทำให้ภาคประชาสังคมมีสิทธิมีเสียงเบาบางลงที่จะทัดทาน หากรัฐมีการดำเนินโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พร้อมแนะนำบทความ “สิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ" โดยเขตไท ลังการ์พินธุ์ ตีพิมพ์ใน วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560

#หมายเหตุประเพทไทย

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App