หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้แนะนำบทความของดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล. “หลังข้ามเส้นพรมแดนสถานะตามกฎหมายของคนย้ายถิ่น (กรณีชนกลุ่มน้อย)” เมื่อภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ สาเหตุบางประการเกิดจากหลักเกณฑ์ให้สัญชาติของรัฐไทย

(อ่านบทความ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/72960)

ทั้งนี้คนไร้สัญชาติ ซึ่งมักเป็นสมาชิกชุมชนชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกล ก็ประสบปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิ สวัสดิการ หรือบริการจากรัฐติดตามมา ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและโอกาสในการพัฒนาหลายประการ ที่ผ่านมารัฐไทยเองมีความพยายามยกระดับ พัฒนาสถานะบุคคลแก้ไขกฎหมายสัญชาติ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีในปี 2535 และ 2548 ที่ทำให้บุคคลไร้สัญชาติเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา หรือมติคณะรัฐมนตรีปี 2553 ที่คืนสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ ให้ผู้ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ฯลฯ อย่างไรก็ตามหลักการกับการปฏิบัติจริงยังคงมีช่องว่าง ยังคงเป็นข้อท้าทายทางนโยบายที่จะขจัดปัญหาไร้รัฐไร้สัญชาติต่อไป

#หมายเหตุประเพทไทย #คนไร้สัญชาติ

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App