หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความของวัชระ สินธุประมา “ประวัติศาสตร์โลก” ตามการรับรู้และการเรียนรู้ในประเทศไทย: เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์อย่างย่อ” (2565) มองการแบ่งยุคสมัยการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกของคนไทย 4 ยุค ได้แก่ ยุคแรกแบบตำนาน-รัฐจารีต ที่ได้รับอิทธิพลจากคติทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิ ยุคที่สองแบบอิทธิพลจักรวรรดิตะวันตก ยุคที่สาม แบบสงครามเย็น และยุคที่สี่ เมื่อสังคมไทยทำความเข้าใจประวัติศาสตร์โลกแบบโลกาภิวัตน์ ที่เริ่มเห็นแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์นอกกรอบประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม และวิธีการศึกษาแบบสหวิทยากรเริ่มมีบทบาทมากขึ้น ฯลฯ #หมายเหตุประเพทไทย #ประวัติศาสตร์

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App