ความเชื่อเรื่องผี สิ่งเหนือธรรมชาติ และสวัสดิการโดยรัฐมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อีกทั้งถ้าหากนำอิทธิพลและบทบาทของความเชื่อดังกล่าวมาพิจารณาในบริบทของสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ก็ย่อมสามารถเปิดทางให้แก่การศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบสวัสดิการโดยรัฐได้ โดยบทความนี้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็นส่วนของการเกริ่นนำและการอธิบายถึงความเชื่อเรื่องผีและเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งจะยกตัวอย่างอธิบายผ่านพิธีกรรมและวรรณกรรม ตลอดจนอธิบายถึงอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวที่มีต่อสังคมไทย ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์อิทธิพลดังกล่าวโดยผูกโยงเข้ากับเรื่องของสวัสดิการโดยรัฐรวมถึงการกระจายความเจริญ และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนสรุป ซึ่งมีข้อสรุป คือ ความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยังคงมีอิทธิพลในบทบาทของไกลไกหรือกฎเกณฑ์ทางสังคมภายใต้บริบทของสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของสวัสดิการแห่งรัฐที่มีประสิทธิภาพในประเทศนั้น ๆ ได้จากการที่พลเมืองขาดความมั่นคงทางชีวิต ทรัพย์สิน และจิตใจ

อ่านทั้งหมดได้ที่: https://prachatai.com/journal/2021/08/94372

ประชาไท #อ่านให้ฟัง หยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟัง แบบไม่ต้องอ่าน

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App