หลัง ‘ภาษากะเทย’ ปะทะ ‘ภาษาชายแท้’ กำลังฮิตในโลกออนไลน์ หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ภาวิน มาลัยวงศ์ และชานันท์ ยอดหงษ์ สืบหาที่มา ‘ภาษาลู’ ที่เริ่มใช้ในหมู่กระเทยช่วงทศวรรษ 1990s เป็นภาษาของกลุ่มวัฒนธรรมย่อย (subculture) ที่แต่เดิมใช้แบบเข้ารหัส เพื่อหลีกเร้นการรับรู้ของสังคมภายนอก ก่อนที่ภาษาลูจะกลายเป็นภาษาเปิด และแพร่หลายข้ามกลุ่มสังคมในยุคหลัง เมื่อเสรีภาพทางเพศคลี่คลาย และสิทธิความหลากหลายทางเพศได้รับการยอมรับ

นอกจากนี้ยังชวนอ่านผลงานของ ปุณยาพร รูปเขียน หัวข้อ “ลาภูลาษูซูแล: ภาษาลูกับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มกะเทย” (2562) ซึ่งเป็นรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

#หมายเหตุประเพทไทย #ภาษาลู

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App